Email: arit@rmutsb.ac.th

ความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 10

 

 

 

ความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 10

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา ชุนงาม รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนางสาวกชชพัศ บัวลอย บรรณารักษ์ชำนาญการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้เข้าร่วมงานสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 เรื่อง "พลังงานสีเขียว เพื่อความยั่งยืน" (Green Energy for Sustainability) เพื่อความร่วมมือทางวิชาการเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ภายใต้ขอบเขตความร่วมมือของสมาชิกภาคีเครือข่าย ทั้งห้องสมุดในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานในสังกัดกรม กองต่าง ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว การประชุมหน่วยงานภาคีความร่วมมือ การกำหนดมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว แผนและกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของสมาชิกในเครือข่ายทำให้เกิดความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาเครือข่ายและต่อยอดไปสู่ความร่วมมือด้านอื่น ๆ ต่อไป ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2567 จัดโดยสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์เพลส โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ และศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ: มจพ. เรียบเรียง: กชชพัศ  จัดทำ: ผกาแก้ว บรรณาธิการ: จุรีพร

ผู้เขียน : -
เผยแพร่เมื่อ 4 มี.ค. 2567


62 ครั้ง