Email: arit@rmutsb.ac.th

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

             เมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. อาจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน พร้อมด้วย นางสาวจันทนา เจ๊ะโอ๊ะ หัวหน้างานวิทยบริการ นายวิทยา ปานเพชร หัวหน้างานสำนักงานศูนย์สุพรรณบุรี และนางสิริลักษณ์ เติมวิริยะกุล บรรณารักษ์ รับหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับ นางสาวจุฑามาศ นาคศรีสุก นักศึกษาภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ สาขาสารสนเทศและบรรณารักษ์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet)

 

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : สำนักวิทยบริการฯ  ข้อมูล : เบ็ญจวรรณ์  เรียบเรียง : เบ็ญจวรรณ์  จัดทำ : เบ็ญจวรรณ์  บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์722 ครั้ง