Email: arit@rmutsb.ac.th

KM : อบรมออนไลน์ การใช้งานระบบ Openserve eBook ครั้งที่ 2

 

KM : อบรมออนไลน์ การใช้งานระบบ Openserve eBook ครั้งที่ 2

      เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 งานวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการ KM : อบรมออนไลน์ เรื่อง การใช้งานระบบ Openserve eBook  ครั้งที่ 2 โดย นายพงษ์พันธุ์ เฟื่องฟุ้ง ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นวิทยากร ให้ความรู้กับบรรณารักษ์ และบุคลากรงานวิทยบริการทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่ เข้าร่วมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ผ่าน ระบบออนไลน์ Google Meet

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

                                    ภาพ : ส้มลิ้ม  ข้อมูล : สิริลักษณ์  เรียบเรียง : รัชตะ  จัดทำ : รัชตะ  บรรณาธิการ : ผศ. ภิญญาพัชญ์

ผู้เขียน : -
เผยแพร่เมื่อ 25 พ.ย. 2564


560 ครั้ง