เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผลการค้นหาข้อมูล : infortech
แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
สรุปผังและอุปกรณ์เครือข่าย 4 ศูนย์พื้นที่ | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
สวัสดีปีใหม่ 2563 ท่านอธิการบดี | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ครบรอบ 15 ปี ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์ฯ | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
สวส.ร่วมเดินการกุศล “ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ 13” | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 40 | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2562 | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
รายงานระบบเครือข่ายแกนหลัก | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
การจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ออกเลขหนังสือราชการออนไลน์ สวส. | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ศูนย์หันตรา | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
Google Meet / Hangouts Meet | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
Google Classroom | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
การประชุมออนไลน์ด้วย ZOOM Cloud Meetings | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
 Zoom Cloud Meeting | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
Microsoft Teams | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
Google Drive | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
loom | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
แนะนำการสร้าง (งานแบบทดสอบ) ด้วย Google Forms ใช้งานร่วมกับ Google Classroom [Ep.3] | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
วิธีติดตั้งและการใช้โปรแกรม LOOM | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
webex | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
การเข้าถึงคอมพิวเตอร์ระยะไกล ด้วย Team viewer และ Chrome remote desktop | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
การใช้โปรแกรม Vidyard เบื้องต้น | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
oCam | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
การใช้งาน Webex Meeting บนเบราว์เซอร์ สำหรับอาจารย์ / เจ้าหน้าที่ (ผู้สร้างห้องประชุม) | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
Microsoft Office | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
การเพิ่มลูกเล่น Slide ให้เห็นหน้าด้วย Office mix | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
Add Channel และการตั้งค่า ใน Microsoft Teams [EP.6] | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
การJoin Team ใน Microsoft Teams [EP.7] | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
การนัดหมายการเรียนการสอน ใน Microsoft Teams [EP.8] | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
การนำวีดีโอที่บันทึกไว้มาให้ผู้เรียน เรียนย้อนหลังใน Microsoft Teams [EP.9] | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อการสอนด้วย OBS” | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
Open Broadcaster Software (OBS) | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
อบรมการใช้ระบบฐานข้อมูล Openserve E-Book | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
โครงการอบรม “แนะนำการใช้งาน Google G Suite” | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
โครงการอบรม “แนะนำการใช้งาน Microsoft 365” | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2563 (การประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์) | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมการจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
จิตอาสาร่วมใจปลูกต้นไม้ | ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ “เกษียณอย่างเกษม สวส. 2563” | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
บริการติดตั้ง เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และลงโปรแกรมเพื่อการศึกษา | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประชุมการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ผ่านระบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน (Google Meet) | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
จัดงานปีใหม่ออนไลน์ "ปีใหม่วิถีใหม่ New Year New Normal 2021” | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานเพื่อประเมินและแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับหัวหน้า | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเว็บไซต์หน่วยงาน | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม มทร.สุวรรณภูมิ” | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
รายงานการประชุม | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
บริการติดตั้ง เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และลงโปรแกรมเพื่อการศึกษา | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2564 | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประชุมหารืองานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
รายงานผลการดำเนินงาน การทดสอบสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563 | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมนำเสนอความก้าวหน้างานวิจัย งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัยปี 2564 | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับคัดเลือก รางวัลบุคลากรดีเด่น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และรางวัลขวัญใจบุคลากรศูนย์พื้นที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
คู่มือการเข้าใช้งาน Microsoft Office 365 | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมการใช้งานโปรแกรม Software Office Thai WPS | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการฯ รับมอบใบอนุญาตโปรแกรมจัดการสำนักงาน WPS Office | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการฯ ซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์โรงเรียนมาบพระจันทร์ | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ครั้งที่ 1/2565 | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมเตรียมความพร้อมคณะอนุกรรมการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 และ ประจำปีการศึกษา 2563 | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6 เรื่อง การใช้โมเดล พยากรณ์งบประมาณเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพงาน | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6 เรื่อง การพัฒนาแชทบอทสำหรับให้คำแนะนำการให้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การทดสอบสมรรถนะด้าน IT นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา2564 | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมแนะนำการบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยงาน | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมการพัฒนา Web Application ด้วย Laravel Framework ขั้นพื้นฐาน | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2565 | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างคลิปวิดิโอและเผยแพร่คลิปผ่านสื่อโซเชียล | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมการสร้างวีดิโอในแอพพลิเคชัน TIKTOK และการเผยแพร่คลิปช่อง YOUTUBE | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมเชิงปฏิบัติการ Motion Graphic and Data Visualization for Presentation เพื่อการนำเสนอสื่ออย่างสร้างสรรค์ | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงสำหรับสนับสนุนโสตทัสนูปกรณ์เพื่อการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมทางการศึกษา | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สร้างสื่อการเรียนรู้เพื่อประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการทำสื่อการสอนออนไลน์ด้วย OBS | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายนักสารสนเทศ (Mini-MIS) | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรม KM หัวข้อ การถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ด้วย OBS งานเทคโนโลยีการศึกษา | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา Web application framework ด้วย ASP.NET" | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมเชิงปฏิบัติการ”การทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook Ads” | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินผล ประปีการศึกษา 2564 | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการรับงานบริการวิชาการ หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : โครงการสร้างสรรค์งานกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
พิธีเปิด : โครงการ Mini – MIS สำหรับผู้บริหารระดับ | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการ Mini – MIS สำหรับผู้บริหารระดับต้น | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
พิธีเปิด : โครงการ Mini – MIS สำหรับผู้บริหารระดับกลาง | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการ Mini – MIS สำหรับผู้บริหารระดับกลาง | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมการใช้งานโปรแกรมจัดการเอกสาร WPS Office | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
แจ้งปรับลด cloud Storage หรือพื้นที่บน Google Drive ที่ใช้งานอีเมลของมหาวิทยาลัยภายใต้โดเมน @rmutsb.ac.th  | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานเทคโนโลยีการศึกษา ครั้งที่ 3/2565 | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
นำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565 เรื่อง การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น แบบสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยเทคโนโลยี Laravel framework : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
นำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565 เรื่อง การศึกษาความต้องการและความพึงพอใจในทรัพยากรสารสนเทศ รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
เข้าร่วมโครงการกิจจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์(กิจกรรมถวายเทียนพรรษา) | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานสายสนับสนุน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สวส. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมโครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ (กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10) | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : อบรมผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการแนวทางการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน มทร.สุวรรณภูมิ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การพัฒนาองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน “การถอดบทเรียนโครงงานคุณธรรม และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลและการจัดทำรายงานเสนอมหาวิทยาลัย” | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) รองรับอุตสาหกรรม | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระดับสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมดิจิทัล | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการวันพระราชทานนาม “ราชมงคล” | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แบบฟอร์มขอพัฒนาระบบสารสนเทศ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มุทิตาจิตข้าราชการเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการทำงานในยุคดิจิทัล หลักสูตร : จัดการเรียนการสอนด้วย Microsoft Teams และ Classtime | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การบรรยายให้ความรู้หลักสูตร : การเรียนรู้ Microsoft Form | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การบรรยายให้ความรู้หลักสูตร : การสร้างเกียรติบัตรออนไลน์ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการทำงานในยุคดิจิทัล หลักสูตร : เทคนิคการถ่ายทำและตัดต่อวิดีโออย่างมืออาชีพ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการทำงานในยุคดิจิทัล หลักสูตร : การสร้างห้องเรียนออนไลน์เสมือนจริงด้วย Metaverse spatial และวิธีการสร้างสื่อแบบ AR แบบง่ายๆ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการทำงานในยุคดิจิทัล หลักสูตร : สร้างสื่อการสอนแบบง่ายๆ ด้วย Canva | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ รอบ 3 ปี 6 เดือน | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน Advanced Routine to Happiness (AR2H Workshop) สำหรับนักสร้างสุข มทร.สุวรรณภูมิ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการทำงานในยุคดิจิทัล หลักสูตร : การใช้งานเว็บไซต์ Stream Yard | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีฉลองกฐิน และทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรมออกร้านหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2566 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มอบรางวัลโครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้บริการห้องสมุด ประจำปี 2565 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนสนเทศ ศูนย์สุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะนักเรียนเยี่ยมชมสถานที่ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการ ASEAN Digital Literacy Programme (ADLP) | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมงาน ราชมงคลสุวรรณภูมิ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเตรียมความพร้อมก้าวแรกแห่งความสำเร็จ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Google Workspace for Education Plus | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทรส. ครั้งที่ 6 (ARIT Net#6) | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมทำบุญตักบาตรและทำบุญอาคารสำนักงาน ต้อนรับปีใหม่ 2566 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2566 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการวันคล้ายวันสถาปนา มทร.สุวรรณภูมิ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขอใช้งาน Office 365 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การทดสอบสมรรถนะด้าน IT นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา2565 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมโครงการ เสริมสร้างความฉลาดรู้ด้านดิจิทัลในอาเซียน Asean digital literacy programme (ADLP) | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ครั้งที่ 1/2566 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมแนะนำการใช้งาน Google Workspace for Education Plus | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2566 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 42 (42nd WUNCA) | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมการแข่งขันพัฒนาแอพพลิเคชั่น ผ่าน Appsheet เพื่อช่วยพัฒนาการศึกษาและสถานศึกษา | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 (Rus walk & Run Minimarathon 1th) | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย มทรส. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2566 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้สอดคล้องตามเกณฑ์ของ Webometrics ครั้งที่ 1/2566 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตร : ตัดต่อวีดีโอแบบมืออาชีพ Adobe Premiere | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รายงานข้อมูลและผลการดำเนินการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 43 (43rd WUNCA) | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2565 | ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
บริการซ่อมบำรุงติดตั้งระบบปฏิบัติการ/โปรแกรมพื้นฐาน และเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับ การเรียนการสอน | ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
สรุปผังและอุปกรณ์เครือข่าย 4 ศูนย์พื้นที่ | ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ประชุมรับมอบงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ร่วมพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “13 ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช” | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
วิธีแก้ไข Font TH SarabunPSK เพี้ยน หลังอัพเดต Windows 10/11 | ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
วิธีลบแคช ประวัติการท่องเว็บในเบราเซอร์ | ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครบ 19 ปี | ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าร่วมใจจิตอาสาพัฒนาชุมชน | ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจโรงแรม | ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งาน ระบบเครือข่าย มทร.ส. | ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประชุมโครงการอบรมการเรียนออนไลน์ระบบเปิดที่รองรับผู้ใช้จำนวนมาก (RUS MOOC) | ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
แผนการขับเคลื่อนการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย | ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ | ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่าย สวส. 9 ราชมงคล ครั้งที่ 7 (ARIT NET #7) | ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน (Cybersecurity Fundamentals) | ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2567 | ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรม AI for Education by Microsoft | ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
พิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณและถวายพระพรชัยมงคล | ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการ โครงการจัดตั้งและดำเนินกิจการโรงพิมพ์ดิจิทัลครั้งที่ 1/2567 | ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะทำงานระบบ RUS MOOC ครั้งที่ 2/2567   | ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมหลักสูตรสร้างงานนำเสนอด้วย Microsoft Sway | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
สร้างโลโก้สินค้าด้วย Canva | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ