Email: arit@rmutsb.ac.th

ประชุมโครงการอบรมการเรียนออนไลน์ระบบเปิดที่รองรับผู้ใช้จำนวนมาก (RUS MOOC)

 

 

ประชุมโครงการอบรมการเรียนออนไลน์ระบบเปิดที่รองรับผู้ใช้จำนวนมาก (RUS MOOC)

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา ชุนงาม รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานในการประชุมโครงการอบรมการเรียนออนไลน์ระบบเปิดที่รองรับผู้ใช้จำนวนมาก (RUS MOOC) โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรงานวิศวกรรมเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ศรีวิชัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหารือกระบวนการขั้นตอนในการสร้างการเรียนออนไลน์ และปัญหาและอุปสรรคในการทำระบบเปิดที่รองรับผู้ใช้จำนวนมาก (MOOC) ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมบางปะอิน อาคารวิทยบริการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และการประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet)

 

ภาพ: อภิสิทธิ์ เรียบเรียง: จุรีพร  จัดทำ: ผกาแก้ว บรรณาธิการ: จุรีพร

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ผู้เขียน : -
เผยแพร่เมื่อ 9 ก.พ. 2567


49 ครั้ง