Email: arit@rmutsb.ac.th

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้สอดคล้องตามเกณฑ์ของ Webometrics ครั้งที่ 1/2566

 

 

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ให้สอดคล้องตามเกณฑ์ของ
Webometrics ครั้งที่ 1/2566

           เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้สอดคล้องตามเกณฑ์ของ Webometrics ครั้งที่ 1/2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณา แนวปฏิบัติ  ในการดำเนินการขับเคลื่อนอันดับ Webometrics Ranking of World Universities มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ การดำเนินการรายงานข้อมูลตามเกณฑ์ตัวชี้วัด Webometrics Ranking of World Universities และกำหนดผู้รับผิดชอบการรายงานผล รวมถึง การพัฒนาเว็บไซต์สาขาวิชา/หลักสูตร เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้สอดคล้องตามเกณฑ์ของ Webometrics ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : ปชส  ข้อมูล : นฤทธิ์  เรียบเรียง : รัชตะ จัดทำ : รัชตะ  บรรณาธิการ : ทรงวุฒิ108 ครั้ง