Email: arit@rmutsb.ac.th

เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 42 (42nd WUNCA)

เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

ครั้งที่ 42 (42nd WUNCA)

       

                  ดร.ณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม รองอธิการบดี และ นายจตุพร ระเวงจิตร์ หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา”  ครั้งที่ 42 (42nd WUNCA) เมื่อวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จังหวัดสงขลา ซึ่งจัดโดยสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายระหว่างกลุ่มสมาชิก และให้ผู้เชี่ยวชาญ ด้านต่างประเทศถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเครือข่าย Hardware and Software โดยเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุม   และร่วมฟังการบรรยายต่าง ๆ อาทิ การบรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาที่ยั่งยืน” การอภิปรายเรื่อง “การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์” รวมถึงเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ(Workshop)ในหัวข้อต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

 

 

       ดาวน์โหลดจดหมายข่าว 

 

 

         

ภาพ : นฤทธิ์ ข้อมูล : นฤทธิ์ เรียบเรียง : รัชตะ จัดทำ : รัชตะ บรรณาธิการ : ทรงวุฒิ

              191 ครั้ง