Email: arit@rmutsb.ac.th

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

                         เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี และร่วมเสวนาการเตรียมตัวเมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษา และยังได้รับเกียรติจาก คุณนภาพร ไตรวิทย์วารีกุล (ดีเจพี่อ้อย ดีเจชื่อดังและที่ปรึกษาด้านความรัก Club Friday) และคุณอัครัช ภูษณพงษ์ (ดีไซน์เนอร์เจ้าของแบรนด์ Art Akarach) และสำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ เป็นประธาน ณ หอประชุมไพศาส อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

 

ภาพ : มุทิตา  ข้อมูล : สำนักวิทยบริการฯ  เรียบเรียง : ผกาแก้ว จัดทำ : ผกาแก้ว  บรรณาธิการ : ผศ.ภิญญาพัชญ์200 ครั้ง