Email: arit@rmutsb.ac.th

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมทำบุญตักบาตรและทำบุญอาคารสำนักงาน ต้อนรับปีใหม่ 2566

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมทำบุญตักบาตรและทำบุญอาคารสำนักงาน ต้อนรับปีใหม่ 2566

                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี กรุดพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตน์ตระกูล อาจารย์สุทิน เกษตรรัตนชัย รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิทยบริการ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และทำบุญอาคารสำนักงาน (อาคาร 6 และอาคาร 7) ถวายภัตตาหารเพล (ชุดปิ่นโต) เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566 แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร พร้อมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ซึ่งเป็นการทำกิจกรรมของบุคลากรในศูนย์พื้นที่ ทำให้เกิดความรักความสามัคคีในองค์กร     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

 

                                                                          ภาพ : กบน. ข้อมูล : รัชตะ เรียบเรียง : รัชตะ จัดทำ : รัชตะ  บรรณาธิการ : ทรงวุฒิ196 ครั้ง