Email: arit@rmutsb.ac.th

การทดสอบสมรรถนะด้าน IT นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา2565
https://arit.rmutsb.ac.th/ITtest2565 copy

การทดสอบสมรรถนะด้าน IT นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา2565

 • เกณฑ์การทดสอบสมรรถนะด้าน IT ประจำปีการศึกษา 2565 (ดาวน์โหลดเอกสาร)
  1. ครั้งที่ 1.สมรรถนะที่ 1 ICT พื้นฐาน จะจัดสอบผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 50 ข้อ เกณฑ์การผ่าน = 75% (38 ข้อ) (ผ่านระบบ e-test.rmutsb.ac.th) 

  2. ครั้งที่ 2 สมรรถนะที่ 2 การใช้โปรแกรมสำนักงาน

   1. ทดสอบผ่านระบบออนไลน์ โดยเลือกโปรแกรม (Word/Excel/PowerPoint) อย่างใดอย่างหนึ่งเกณฑ์ผ่านคือ 60% หรือ 24 ข้อ หากเลือกทำแล้วไม่ผ่าน นักศึกษา สามารถทำแบบทดสอบในโปรแกรมที่เหลือ เพื่อให้ผ่านตามเกณฑ์ได้
    **หมายเหตุ ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน จึงมีการปรับเปลี่ยน การทดสอบสมรรถนะที่ 2 (การใช้โปรแกรมสำนักงาน) เหลือเพียง 1 ครั้ง (รวมระดับพื้นฐานและระดับกลาง) หรือ

   2.  พัฒนางานโดยใช้โปรแกรมที่เลือกเสร็จในเวลาที่กำหนด โดยเลือกขอรับการประเมินโปรแกรมเดียวจาก 3 โปรแกรม หรือ ประเมินจากการได้รับใบรับรอง (Certificate) ทางคอมพิวเตอร์
 • ตารางการทดสอบ
 • ลิงก์เข้าการทดสอบ
 • คู่มือการทดสอบ
 • การตรวจสอบผลการทดสอบ

 

 • ผู้ประสานงาน
  • นายนฤทธิ์ แสงเปี่ยม (ต๊อบ) โทร 094-5511740 VoIP 11200
  • ไลน์ Officail Account เพิ่มเพื่อน ID : @amn4595k
ผู้เขียน : -
เผยแพร่เมื่อ 26 ม.ค. 2566


8646 ครั้ง