เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
งานวิทยบริการ
นายสนอง ดีชิต | 57 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
นางสาวกชชพัศ บัวลอย | 63 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
นางชนัดดา ไหมทอง | 55 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
นางสาวจันทนา เจ๊ะโอ๊ะ | 64 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
เดินหน้ายกระดับการทำงานของห้องสมุดให้ก้าวทันต่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลง | 112 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
อบรมการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ EMERALD เพื่อการสืบค้นและแนะนำการเตรียมต้นฉบับบทความเพื่อส่งตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ | 129 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 10 | 92 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 2567 | 523 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
งานวิทยบริการ รับมอบหนังสือเรียนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว TOURISM INDUSTRY | 364 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
โครงการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ EBSCO Discovery Service | 261 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 "นักปฏิรูปการ เรียนรู้แห่งห้องสมุดที่ปราดเปรียว" (Agile library: the adaptive learning agent) | 332 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13 | 206 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บริการสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย | 5570 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้บริการห้องสมุด | 2701 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการฝึกอบรมการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ Thai Digital Collection (TDC) | 604 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิจารณาการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่1/2564 | 501 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
KM : อบรมออนไลน์ การใช้งานระบบ Openserve eBook ครั้งที่ 2 | 618 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
KM : อบรมออนไลน์ การใช้งานระบบ Openserve eBook ครั้งที่ 1 | 657 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดออนไลน์ ครั้งที่ 45 พุทธศักราช 2564 | 695 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ครั้งที่ 5/2564 | 620 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เตรียมความพร้อมในการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีการศึกษา 2563 | 576 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
งานวิทยบริการ ซ้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 | 651 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | 834 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
เชิญชวนใช้งานฐานข้อมูลที่สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับ | 1178 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ยืมหนังสือต่อ ด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ต | 1222 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ | 1153 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
มอบรางวัลอบรมการเขียนบรรณานุกรมและการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี | 1071 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
มอบรางวัลอบรมการเขียนบรรณานุกรมและการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์สุพรรณบุรี       | 910 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
มอบรางวัลอบรมการเขียนบรรณานุกรมและการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์นนทบุรี | 1062 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ครั้งที่ 3/2564 | 903 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประชุมพิจารณาคัดเลือกรายการหนังสือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 1133 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ร่วมสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ปราชญ์ แผ่นดิน ถิ่นเมืองกาญจน์” | 994 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
โครงการกิจกรรมออกร้านหนังสือ | 918 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) | 880 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประชุมการจัดหมวดหมู่หนังสือ E-Book ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) | 955 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ครั้งที่ 13/2563 | 881 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID 19 | 1098 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประกาศ งดการให้บริการยืม ทรัพยากรสารสนเทศ | 1389 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ครั้งที่ 2/2563 | 1257 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
งานกิจกรรมออกร้าน หนังสือ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 1174 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ขั้นตอนการยืมต่อด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ต | 2235 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ครั้งที่7/2562 | 1147 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
อบรมส่งเสริมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ EBSCO ณ ศูนย์หันตรา | 1094 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ TDC | 936 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
การบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ประจำปีงบประมาณ 2563 | 4621 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
บรรณารักษ์ ร่วมโครงการสัมมนากลุ่มความร่วมมือผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ครั้งที่ 4 | 1264 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ