Email: arit@rmutsb.ac.th

ประชุมพิจารณาคัดเลือกรายการหนังสือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประชุมพิจารณาคัดเลือกรายการหนังสือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

              เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564 อาจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีผู้แทนหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุสาหกรรมเกษตร คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาตร์ และคณะศิลปศาสตร์ เพื่อวางแผนการดำเนินงานจัดหาทรัพยากร พิจารณารายการทรัพยากรพร้อมทั้งสรุปผลทรัพยากรที่ผ่านการพิจารณา เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการและตอบโจทย์การเรียนของแต่ละสาขาวิชาในแต่ละคณะได้

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : สำนักวิทยบริการฯ  ข้อมูล : สำนักวิทยบริการฯ  เรียบเรียง : สำนักวิทยบริการฯ  จัดทำ : นัฐพล  บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์935 ครั้ง