Email: arit@rmutsb.ac.th

โครงการกิจกรรมออกร้านหนังสือ

 

 

โครงการกิจกรรมออกร้านหนังสือ

                เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 และวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 งานวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการกิจกรรมออกร้านหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เลือกหนังสือเข้าห้องสมุด ณ อาคารวิทยบริการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : สำนักวิทยบริการฯ  ข้อมูล : สำนักวิทยบริการฯ  เรียบเรียง : นัฐพล  จัดทำ : นัฐพล  บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์

ผู้เขียน : -
เผยแพร่เมื่อ 17 ธ.ค. 2563


899 ครั้ง