Email: arit@rmutsb.ac.th

งานวิทยบริการ รับมอบหนังสือเรียนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว TOURISM INDUSTRY

 

งานวิทยบริการ รับมอบหนังสือเรียนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว TOURISM INDUSTRY

            วันพฤหสับดี ที่ 7 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภูมิ ปองเสงี่ยม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ บริจาคหนังสือเรียนวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว TOURISM INDUSTRY จำนวน 21 เล่ม ให้กับงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เพื่อเป็นประโยขน์ต่อนักศึกษาและผู้สนใจ ในการศึกษาค้นคว้า หาความรู้ทางด้านอุตสาหกรรมการท่องที่ยว โดยมีนางชนัดดา ไหมทอง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร งานวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เป็นผู้รับมอบ

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ: สำนักวิทยบริการฯ  ข้อมูล: ทรงวุฒิ  เรียบเรียง: ผกาแก้ว จัดทำ: ผกาแก้ว  บรรณาธิการ: ทรงวุฒิ

เผยแพร่เมื่อ 27 ก.ย. 2566


112 ครั้ง