Email: arit@rmutsb.ac.th

อบรมส่งเสริมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ EBSCO ณ ศูนย์หันตรา

อบรมส่งเสริมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ EBSCO
ณ ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา

 

 

 

          เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 อาจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีปิด การอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ EBSCO Discovery Service โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำและส่งเสริมให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการและสนับสนุน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นทรัพยากร อีกทั้งยังเพิ่มทักษะในการค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อสนับสนุนการศึกษาและค้นคว้าวิจัยโดยได้รับเกียรติจาก คุณมนทกานต์ จันทระวรินทร์ จากบริษัท EBSCO Discovery Service เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ : จุรีพร,อภิสิทธิ์,กชพัศ จัดทำ : จุรีพร 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 965 ครั้ง