Email: arit@rmutsb.ac.th

ร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ TDC

    

ร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ TDC

           เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบหมายให้ นางสาวจันทนา เจ๊ะโอ๊ะ และนางสาววนิดา ขันธเนตร เป็นผู้แทนสำนักฯ ในการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็ทรอนิกส์ ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย” ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม ประกอบด้วย แนะนำภาพรวมโครงการ ความเป็นมาของ https//:tdcupload.thailis.or.th/dcupload_/ การกำหนด Site Admin และ ผู้ช่วย Admin การบริหารจัดการระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ Site Admin การใช้งานโปรแกรมเสริมเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูล การใช้งานสำหรับลงโปรแกรมสำหรับลงรายการข้อมูล Metadata และ Add object ในระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (TDC) สำหรับเอกสารแต่ละประเภท การทำงานกับเอกสารฉบับต็ม (object) และการสืบค้นข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (TDC) ณ ห้องประชุม ชั้น 3 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

ภาพ : วนิดา ข้อมูล : จันทนา 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิก813 ครั้ง