Email: arit@rmutsb.ac.th

ประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet)

ประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet)

          เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในการจัดประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ การดำเนินการจัดหมวดหมู่หนังสือ E-Book บนระบบฐานข้อมูล Openserve eBook (http://ebook.rmutsb.ac.th) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet)

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : สำนักวิทยบริการฯ  ข้อมูล : สำนักวิทยบริการฯ  เรียบเรียง : นัฐพล  จัดทำ : นัฐพล  บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์

ผู้เขียน : -
เผยแพร่เมื่อ 27 พ.ย. 2563


860 ครั้ง