Email: arit@rmutsb.ac.th

ร่วมสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ปราชญ์ แผ่นดิน ถิ่นเมืองกาญจน์”

 

 

ร่วมสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ปราชญ์ แผ่นดิน ถิ่นเมืองกาญจน์”

                   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 และวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 อาจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนางสิริลักษณ์ เติมวิริยะกุล บรรณารักษ์ เป็นผู้แทนเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ปราชญ์ แผ่นดิน ถิ่นเมืองกาญจน์” (The National Forum on Human Library in the Digital Age) โดยมี ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดและรับฟังบรรยาย เรื่อง "การดำเนินงาน "มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED FOUNDATION)" ด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับโรงเรียน 5,567 แห่งทั่วประเทศ" และ "การดำเนินงานโครงการ "ทรูปลูกปัญญา" ด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับโรงเรียนกว่า 6,000 แห่ง ทั่วประเทศ” ในหัวข้อ "แนวทางความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนชั้นนำระดับประเทศ และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเชิงบูรณาการในการดำเนินงานห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) และ Living Library : ห้องสมุดมีชีวิต" ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : สำนักวิทยบริการฯ  ข้อมูล : สำนักวิทยบริการฯ  เรียบเรียง : นัฐพล  จัดทำ : นัฐพล  บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์

ผู้เขียน : -
เผยแพร่เมื่อ 25 ธ.ค. 2563


936 ครั้ง