Email: arit@rmutsb.ac.th

ประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ครั้งที่ 2/2563

 

          อาจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมบุคลากรงานงานวิทยบริการ ร่วมประชุมบุคลกร ครั้งที่ 2/2563 และเยี่ยมชมห้องสมุดสุพรรณบุรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมการะเกด อาคารวิทยบริการ (อาคาร 8) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิก1132 ครั้ง