Email: arit@rmutsb.ac.th

ประกาศ งดการให้บริการยืม ทรัพยากรสารสนเทศ
                 ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความประสงค์จะตรวจสอบข้อมูลการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ระหว่างวันที่ 23 - 27 มีนาคม 2563 ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่
             สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งงดการให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา แต่สามารถคืนทรัพยากรสารสนเทศได้ตามปกติ
             ขออภัยในความไม่สะดวก


1232 ครั้ง