เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรรมสุดยอดผู้ใช้บริการ ประจำปีการศึกษา 2557 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 610 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
สวส. ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) | 719 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
กิจกรรมสุดยอดผู้ใช้บริการ ประจำปีการศึกษา 2557 ศูนย์นนทบุรี | 706 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารสารสนเทศ มทรส. รุ่นที่ 4 (MIS RMUTSB 4th) | 916 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
กิจกรรมสุดยอดผู้ใช้บริการ ประจำปีการศึกษา 2557 ศูนย์วาสุกรี | 752 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
ผอ.สวส.กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การสร้างรายงานอัจฉริยะภายในหน่วยงาน ด้วย Business Intelligence | 675 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
โครงการพัฒนาผู้บริหารของมหาวิทยาลัย | 974 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
ระบบสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 739 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
สวส. จัดกิจกรรมสรงน้ำพระเนื่องในประเพณีสงกรานต์ | 731 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 | 686 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
สวส.เข้าร่วมงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 652 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
ประชุมหารือความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา ด้านทักษะภาษาอังกฤษผ่านการเรียนออนไลน์ | 696 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการใช้ ICT | 745 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
โครงการหลักสูตรอบรมการให้ความรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม ประจำปี 2558 | 653 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
กิจกรรมออกร้านจำหน่ายหนังสือ ครั้งที่ 1/2558 | 659 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
ประชุมเพื่อวางแผนแนวทางการดำเนินงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2 | 636 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
ประชุมร่างแนวทางนโยบายและแนวปฏิบัติ ภายใต้มาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2559 | 686 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
ลงทะเบียนโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม ประจำปี 2558 | 582 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ NTU ครั้งที่ 1/2558 | 727 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้โปรแกรมระบบติดตามและประเมินผลงานโครงการ | 668 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
ผู้บริหารพบบุคลากร ศูนย์นนทบุรี ครั้งที่ 1 | 665 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
พิธีส่งมอบงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 668 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 8 | 778 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 30 (30th WUNCA) | 674 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมรมเชิงปฏิบัติการการสร้างคลังความรู้ภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 | 630 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรม 5ส +3 ประจำปี 2558 | 665 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
พิธีถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ศูนย์นนทบุรี | 677 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
UniNet ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการจัดงาน 30th WUNCA | 746 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำห้องเทิดพระเกียรติ | 739 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
สวส. ศูนย์สุพรรณบุรี ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวโรกาส วันพ่อแห่งชาติ 2557 | 766 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
บันทึกเทปอาเศียรวาทถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 57 | 693 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
โครงการสร้างจิตสำนึกในการเคารพทรัพย์สินทางปัญญา | 678 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2557 | 724 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2557 | 687 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
ผู้บริหาร สวส. ร่วมรับประทานอาหารร่วมกับบุคลากร ศูนย์นนทบุรี | 570 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
สัมมนานับถอยหลังเตรียมความพร้อมเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : AEC | 744 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัยเข้าศึกษาดูงาน สวส. นนทบุรี | 802 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
สวส.นนทบุรี ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวโรกาส วันพ่อแห่งชาติ 2557 | 716 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
ทำบุญทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคี ณ วัดบุหัวแหวน จังหวัดนครนายก | 1200 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
ประชุมเตรียมความพร้อม 30th WUNCA | 689 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
การให้ความรู้แก่หน่วยงาน “มาตรฐานขั้นตอนการปฎิบัติงาน (SOP)” | 749 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพบนักศึกษา | 689 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
ผอ.สวส. ร่วมบรรยายในโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 | 719 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 7 (EDUCA2014) | 729 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
ประกาศสำนักนายกรัฐมตรี เรื่อง การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 | 638 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
สวส. ร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2557 ณ วัดบางจัก จังหวัดอ่างทอง | 730 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
สวส.นนทบุรี ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน | 744 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
กิจกรรมเดินการกุศล “ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ 8” | 647 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
กิจกรรมเดินการกุศล “ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ 8” | 733 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 ศูนย์นนทบุรี | 839 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ