Email: arit@rmutsb.ac.th

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างคลังความรู้ภายในมหาวิทยาลัย กิจกรรม : KM DAY 2558

จดหมายข่าว สวส. ฉบับที่ 3 เดือนมกราคม ประจำปีพ.ศ. 2559

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างคลังความรู้ภายในมหาวิทยาลัย
กิจกรรม : แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558

 

          อาจารย์อาคม สงเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างคลังความรู้ภายในมหาวิทยาลัย กิจกรรม : แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมทร. สุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด และผศ.กฤษฎี สุขฉายี ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวปิดโครงการ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 ณ ชั้น 10 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ:สมัย, บุรินท์, อภิสิทธิ์, ทรงวุฒิ
ข่าว :  จุรีพร 640 ครั้ง