Email: arit@rmutsb.ac.th

สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม มทร.สุวรรณภูมิ”

สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม มทร.สุวรรณภูมิ”

          นายสิทธิชัย บุญสนิท เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนรู้หัวข้อ “สวส. มีวินัย ใส่ใจตรงต่อเวลา” ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม มทร.สุวรรณภูมิ” กิจกรรมที่ 2 : การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความดีและการนำเสนอข้อมูล RUS Moral University (KM) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Hangout Meet วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี (นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล) กล่าวเปิดการประชุม และมีผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์เรืองสิน ปลื้มปั่น) และรองศาสตราจารย์สายหยุด อุไรสกุล ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : สิทธิชัย  ข้อมูล : สิทธิชัย  เรียบเรียง : สิทธิชัย  จัดทำ : นัฐพล  บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์

ผู้เขียน : -
เผยแพร่เมื่อ 8 มี.ค. 2564


961 ครั้ง