เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

การประกันคุณภาพภายใน

:: คู่มือประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2562 ::

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2563

แผนการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

แผนการการจัดความรู้ ปีการศึกษา 2562

คู่มือ SOP ปีการศึกษา 2562

 

 

 

:: คู่มือประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2561 ::

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2562

แผนการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

 

:: คู่มือประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 ::

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2561

แผนการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน(SOP) ประจำปีการศึกษา 2560

แผนปฏิบัติราชการและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

 

:รายงานติดตามผลการดำเนินการตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561


:: คู่มือประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2559 ::

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2560

แผนการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปีการศึกษา พ.ศ.2559

คู่มือกิจกรรม 5ส + 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ

ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

:: ผลการดำเนินงาน ::

:: รายงานผลมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure) 

:: รายงานติดตามผลการดำเนินการตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560


:: คู่มือประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2558 ::

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2558

คู่มือเกณฑ์ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปีการศึกษา พ.ศ.2558

คู่มือระบบกิจกรรม 5ส.+3
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

คู่มือการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2558
     

:: ผลการดำเนินงาน ::2,364 ครั้ง

Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ