เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จับมือ CompTIA พัฒนากาลังคนด้าน IT | 683 ครั้ง เมื่อ 12 ปีที่แล้ว
สวส. รวมงาน WUNCA 23rd CIT&UniNOMS 2011 | 785 ครั้ง เมื่อ 12 ปีที่แล้ว
งอบไทย - สวส. ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ | 855 ครั้ง เมื่อ 12 ปีที่แล้ว
๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 752 ครั้ง เมื่อ 12 ปีที่แล้ว
ราชมงคล... คลังความรู้ด้านบริการสังคม ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการจัดการความรู้ KM 9 มทร. | 1102 ครั้ง เมื่อ 12 ปีที่แล้ว
คนดีศรีสุวรรณภูมิ ประจาปี ๒๕๕๔ | 792 ครั้ง เมื่อ 12 ปีที่แล้ว
โครงการสัมมนาวิชาการ การบูรณาการหลักสูตร CompTIA สำหรับการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ | 749 ครั้ง เมื่อ 13 ปีที่แล้ว
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 773 ครั้ง เมื่อ 13 ปีที่แล้ว
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | 704 ครั้ง เมื่อ 13 ปีที่แล้ว
โครงการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม “ประเพณีสงกรานต์” | 697 ครั้ง เมื่อ 13 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ | 764 ครั้ง เมื่อ 13 ปีที่แล้ว
กิจกรรมห้องสมุด ประจำปี พ.ศ.2553 | 653 ครั้ง เมื่อ 13 ปีที่แล้ว
“การฝึกอบรมอาจารย์สร้างความพร้อมสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภายใต้มาตรฐานสากล” | 742 ครั้ง เมื่อ 13 ปีที่แล้ว
การแนะแนวการศึกษาต่อและการทดสอบความรู้พื้นฐานภายใต้โครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับโรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ ฯ | 699 ครั้ง เมื่อ 13 ปีที่แล้ว
๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 738 ครั้ง เมื่อ 13 ปีที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการจัดการความรู้ KM 9 มทร. | 1126 ครั้ง เมื่อ 13 ปีที่แล้ว
“คนดีศรีสุวรรณภูมิ ประจำปี ๒๕๕๔”บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 754 ครั้ง เมื่อ 13 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิร่วมกับ ซิป้า เนคเทค และเอทีเอสไอ ปั้นคนไอทีป้อนตลาดโลก | 783 ครั้ง เมื่อ 13 ปีที่แล้ว
การออกร้านจำหน่ายหนังสือ ประจำปีการศึกษาที่ 2/2553 | 771 ครั้ง เมื่อ 13 ปีที่แล้ว
บุคลากรที่ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลตัวอย่างประจำปี พ.ศ.2551 | 798 ครั้ง เมื่อ 13 ปีที่แล้ว
บุคลากรตัวอย่างตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี | 769 ครั้ง เมื่อ 13 ปีที่แล้ว
บุคลากรที่ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลตัวอย่างประจำปี พ.ศ.2553 | 689 ครั้ง เมื่อ 13 ปีที่แล้ว
บุคลากรที่ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลตัวอย่างประจำปี พ.ศ.2552 | 831 ครั้ง เมื่อ 13 ปีที่แล้ว
Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ