Email: arit@rmutsb.ac.th

การประชุมจัดทำมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP)

จดหมายข่าว สวส .ห. ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555

 

การประชุมจัดทำมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP)

 

    สำนักคุณภาพการศึกษาได้ประชุมการจัดทำมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 น. ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์หันตรา โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการจัดเตรียมห้องประชุมและให้บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 

      

 

Download จดหมายข่าว

วิภาพร  ไกรศรี
รายงาน

 673 ครั้ง