Email: arit@rmutsb.ac.th

การประชุมรายงานผลการดำเนินงานการลดใช้พลังงาน ครั้งที่ 1

จดหมายข่าว สวส .ห. ฉบับที่ 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555

 

 

การประชุมรายงานผลการดำเนินงานการลดใช้พลังงาน ครั้งที่ 1

 

       สำนักงานอธิการบดีจัดประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานการลดใช้พลังงาน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมหันตรา ชั้น 2 อาคาร 10  ศูนย์หันตรา โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการจัดเตรียมห้องประชุมและให้บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ พร้อมอำนวยความสะดวกสำหรับผู้เข้าประชุม

 

      

 

Download จดหมายข่าว

วิภาพร ไกรศรี
รายงาน

 630 ครั้ง