Email: arit@rmutsb.ac.th

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

               เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี กรุดพันธ์ อาจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล และบุคลากร เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธี โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมทำบุญ ณ ลานน้ำพุ ชั้น 2 อาคารบูรณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

 

ดาวน์โหลดหมายข่าว

ภาพ : สมัย  ข้อมูล : นัฐพล  เรียบเรียง : นัฐพล  จัดทำ : นัฐพล  บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์

ผู้เขียน : -
เผยแพร่เมื่อ 22 เม.ย. 2564


920 ครั้ง