Email: arit@rmutsb.ac.th

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562

 

   

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562

            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี กรุดพันธ์ อาจารย์สุทิน เกษตรรัตนชัย อาจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล หัวหน้างาน และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา ขาวเหลือง ประธานกรรมการ อาจารย์ ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง กรรมการ อาจารย์ธานี สมวงศ์ กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมมหาราช ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : สมัย  ข้อมูล : สิทธิชัย  เรียบเรียง : สิทธิชัย  จัดทำ : นัฐพล  บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์

ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิก

ผู้เขียน : ทก
เผยแพร่เมื่อ 24 ส.ค. 2563


1220 ครั้ง