Email: arit@rmutsb.ac.th

ประชุมจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ศูนย์หันตรา

 

          ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี กรุดพันธ์ และ อาจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล มาให้ความรู้เรื่อง “จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เกณฑ์การประเมินและค่าคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน” เมื่อวันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมบางปะอิน อาคารวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิก1155 ครั้ง