Email: arit@rmutsb.ac.th

ครบรอบ 15 ปี ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

  

 

ครบรอบ 15 ปี ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

          ผศ.วารุณี กรุดพันธ์ รองผู้อำนวยการ เป็นผู้แทนสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในพิธีวางพุ่มดอกไม้สดสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และรับรางวัลเชิดชูเกียรติ หน่วยงานที่มีคุณภาพในการดำเนินงานคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันกำหนด ประเภทหน่วยงานสายสนับสนุน ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกับบุคลากร ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้า มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ภาพ :เพจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ RUS/นายนฤทธิ์ จัดทำ : จุรีพร

ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิก1124 ครั้ง