Email: arit@rmutsb.ac.th

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

 

 

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

                เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมบุคลากรประจำปี พร้อมทำบุญตึกสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์นนทบุรี เขตเหนือ และจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยมี ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน ผศ.วารุณี กรุดพันธ์ อาจารย์สุทิน เกษตรรัตนชัย อาจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล พร้อมด้วย ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง คณบดีคณะวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมงานพร้อมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่ ณ ตึกสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์นนทบุรี เขตเหนือ

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ/ข่าว : วรพันธ์

 

 1062 ครั้ง