เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
งานสำนักงานศูนย์นนทบุรี
นางสาวณชนก เรืองสอาด | 57 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
นางสาวส้มลิ้ม ครุฑวิลัย | 56 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
นางสุวรรณา เทศทิม | 54 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
นายสิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข | 32 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
นายวรพันธ์ ยวงจันทร์ | 28 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
นายรัชตะ จูจอมพล | 28 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
นางสาวระเบียบ ทิพยรัตน์ | 28 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
นายฐิตินันท์ ภู่พันธ์ | 57 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรม | 140 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตร : การออกแบบสื่อนำเสนอด้วย Genially | 376 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การบำรุงรักษาฯศูนย์นนทบุรี | 1263 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
พิธีมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 | 548 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมนำเสนอความก้าวหน้างานวิจัย งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัยปี 2564 | 608 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2564 ศูนย์นนทบุรี | 1011 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ตรวจสอบความพร้อม สนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2563 | 919 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
แจ้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าชั่วคราว ภายในศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ) | 1102 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ศูนย์นนทบุรี งดให้บริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง | 1136 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ศูนย์นนทบุรี | 1113 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ร่วมงานบุญปีใหม่ ศูนย์นนทบุรี | 1154 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
งานกิจกรรมออกร้าน หนังสือ ศูนย์นนทบุรี | 1121 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์นนทบุรี | 1698 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
พิธีรับหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี | 1237 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
งานเกษียณอายุราชการ 2562 ศูนย์นนทบุรี | 1092 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 2016 (ระดับพื้นฐาน) | 1130 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
อบรมการใช้ทรัพยากรห้องสมุดเพื่องานวิจัย ศูนย์นนทบุรี | 1174 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการพูดและการสื่อสาร ระดับกลาง ศูนย์นนทบุรี | 1544 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
กิจกรรม5ส+3ครั้งที่3/62 ศูนย์นนทบุรี | 1222 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นโดยใช้ Ionic Framework | 1285 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
นำเสนอระบบจองห้องประชุมออนไลน์ (MeetingRoom e-Booking) | 1440 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
อบรมกิจกรรมส่งเสริมการใข้งานโปรแกรม uTalk มทรส.ศูนย์นนทบุรี | 1240 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ผศ.วารุณี รองผู้อำนวยการฯ ร่วมนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการ TJMW2019 | 1357 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
นายกสภา มทร.สุวรรณภูมิ ลงพื้นที่เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการฯ ศูนย์นนทบุรี | 1607 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ