แจ้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าชั่วคราว ภายในศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ)
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 20 มี.ค. 2563
                   ด้วยในวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับแจ้งจากกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี จะดำเนินการตัดไฟฟ้าชั่วคราว เวลา 09.00 น. – 12.00 น. บริเวณอาคาร 19 (อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) อาคาร 20 และอาคาร 21 เนื่องจากการไฟฟ้านครหลวงเข้าดำเนินการเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าบริเวณอาคาร 21 จึงมีความจำเป็นต้องตัดกระแสไฟฟ้าชั่วคราว
                    จึงขอแจ้งให้ทราบว่าการดำเนินการตัดกระแสไฟฟ้าในวันและเวลาดังกล่าวมีผลต่อห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ซึ่งกระทบต่อระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศในการให้บริการบางส่วนในช่วงเวลาดังกล่าว
 


173 ครั้ง