Email: arit@rmutsb.ac.th

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตร : การออกแบบสื่อนำเสนอด้วย Genially

 

 

  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
  หลักสูตร : การออกแบบสื่อนำเสนอด้วย Genially

            วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายฐิตินันท์ ภู่พันธ์ หัวหน้างานสำนักงานศูนย์นนทบุรี ประธานกล่าว  ต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตรการออกแบบสื่อนำเสนอด้วย Genially โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ในการนำเสนองาน โดยนายรัชตะ จูจอมพล นักวิชาการศึกษา และ นายวรพันธ์ ยวงจันทร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet  ณ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : เบ็ญจวรรณ์ ข้อมูล : รัชตะ  เรียบเรียง : รัชตะ จัดทำ : รัชตะ  บรรณาธิการ : ทรงวุฒิ

ผู้เขียน : -
เผยแพร่เมื่อ 10 พ.ค. 2566


348 ครั้ง