ประชุมจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ศูนย์นนทบุรี

 

        ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี กรุดพันธ์ และ อาจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล มาให้ความรู้เรื่อง “จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เกณฑ์การประเมินและค่าคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน” เมื่อวันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมทุเรียนนนท์ อาคารวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิก505 ครั้ง