Email: arit@rmutsb.ac.th

การประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
https://arit.rmutsb.ac.th/ITtest copy

การประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

            ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยมหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนาศักยภาพบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีความสามารถทางด้าน IT และมีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงานโดยการประเมินสมรรถนะทางด้าน IT ของนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ต มีค่าเป้าหมายให้นักศึกษาผ่านการประเมินก่อนสำเร็จการศึกษาต้องสอบผ่านสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้มอบหมายให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการในการประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

รายงานผลประจำปี

ปีการศึกษา 2564

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2561401 ครั้ง