Email: arit@rmutsb.ac.th

การประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
https://arit.rmutsb.ac.th/ITtest copy

การประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

            ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยมหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนาศักยภาพบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีความสามารถทางด้าน IT และมีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงานโดยการประเมินสมรรถนะทางด้าน IT ของนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย มีค่าเป้าหมายให้นักศึกษาผ่านการประเมินก่อนสำเร็จการศึกษาต้องสอบผ่านสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้มอบหมายให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการในการประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

การประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2565 คลิก! 

รายงานผลประจำปี

ปีการศึกษา 2565

ปีการศึกษา 2564

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2562

 

ปีการศึกษา 2561

 

 

 

ผู้เขียน : -
เผยแพร่เมื่อ 31 พ.ค. 2565


3184 ครั้ง