เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายจิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร | 64 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
นายพันธฤทธิ์ พุ่มจำปา | 70 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
นายบุรินท์ สุภีวี | 69 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
นายนฤทธิ์ แสงเปี่ยม | 62 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
นายศรัณย์พงษ์ ศรีพูน | 68 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
นายพันธฤทธิ์ พุ่มจำปา | 29 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
การฝึกอบรมแบบออนไลน์เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์การใช้บริการ Google Workspace for Education Plus | 93 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกอบรมแบบออนไลน์เพื่อแนะนําผลิตภัณฑ์การใช้บริการ Google Workspace for Education Plus | 886 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน (Cybersecurity Fundamentals) | 111 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 85 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
แผนการขับเคลื่อนการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย | 160 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน (Cybersecurity Fundamentals) | 493 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
Cybersecurity Roadmap | 296 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
รายชื่อผู้ประสานงานและเฝ้าระวังระบบแม่ข่าย | 406 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
คู่มือการเปลี่ยนรหัส ผ่าน ระบบสารสนเทศ ของมหา วิทยาลัยเทคโนโล ยีราชมง คลสุวรรณภูมิ | 306 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
สถิติภัยคุกคามทางไซเบอร์ ประจำปี 2566 | 881 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประกาศ แจ้งปรับลดพื้นที่เก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ของบริการ Microsoft 365 Education ภายใต้บัญชี @rmutsb.ac.th | 578 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ปิดปรับปรุงระบบเครือข่าย | 215 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
สรุปผังและอุปกรณ์เครือข่าย 4 ศูนย์พื้นที่ | 208 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
รายงานข้อมูลและผลการดำเนินการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ | 456 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้สอดคล้องตามเกณฑ์ของ Webometrics ครั้งที่ 1/2566 | 244 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ได้เข้าร่วมนำเสนอ บทความในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6 (RUSCON 6) | 301 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมแนะนำการใช้งาน Google Workspace for Education Plus | 394 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การทดสอบสมรรถนะด้าน IT นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา2565 | 8744 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขอใช้งาน Office 365 | 3610 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Google Workspace for Education Plus (สำหรับผู้ใช้งาน) | 1495 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แจ้งปรับลด cloud Storage หรือพื้นที่บน Google Drive ที่ใช้งานอีเมลของมหาวิทยาลัยภายใต้โดเมน @rmutsb.ac.th  | 1364 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3347 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การทดสอบสมรรถนะด้าน IT นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา2564 | 23144 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โปรแกรมสำนักงาน THAIWPS | 2060 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
จัดโครงการอบรมเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | 639 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | 2206 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมการใช้งานโปรแกรม Software Office Thai WPS | 554 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
คู่มือการใช้งาน Mover เพื่อย้ายข้อมูลจาก Google Drive ไปยัง One Drive | 2786 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมนำเสนอความก้าวหน้างานวิจัย งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัยปี 2564 | 602 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 | 637 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
รายงานการประชุม | 1104 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเว็บไซต์หน่วยงาน | 956 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ | 1250 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
oCam | 1973 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านโปรแกรม Google Hangouts Meet | 1148 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
การเข้าถึงคอมพิวเตอร์ระยะไกล ด้วย Team viewer และ Chrome remote desktop | 1974 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
webex | 3370 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
loom | 2846 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
Google Drive | 2965 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
Microsoft Teams | 6000 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
 Zoom Cloud Meeting | 7402 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ