เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

งานบริการวิชาการ รับประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อความต้องการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • รับประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อความต้องการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับการมีส่วนร่วมในการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อความต้องการให้บริการ ของงานบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล) เพื่อให้ได้สารสนเทศในการตัดสินใจวางแผนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการบริการแก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ สนองความต้องการของประชาชนต่อไปได้ ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อความต้องการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการสำรวจความรู้สึกดีของประชาชนที่มีต่อการได้รับบริการของหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านช่องทางในการให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก โดยประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของงานในแต่ละด้าน อาทิ

(1) งานด้านบริการกฎหมาย
(2) งานด้านทะเบียน
(3) งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง
(4) งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
(5) งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ
(6) งานด้านการศึกษา
(7) งานด้านเทศกิจ หรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
(8) งานด้านรายได้หรือภาษี
(9) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
(10) งานด้านสาธารณสุข
(11) งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(12) งานด้านอื่น ๆ

        ความพึงพอใจ ทั้ง 4 ด้านนี้ สามารถวัดได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

        การติดต่อ :

 • งานบริการวิชาการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • เลขที่ 60 ม.3 ถ.สายเอเชีย (กรุงเทพ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
 • เลขผู้เสียภาษี  0994000212291
 • Email: ad.arit@rmutsb.ac.th
 • Line: @429epout หรือสแกน QR Code ข้างท้ายนี้

        ค่าใช้จ่าย :

กรณีที่ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้เก็บแบบสอบถาม ค่าใช้จ่ายในการประเมินผล เป็นเงิน 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) สำหรับการประเมินผล 4 ด้าน

กรณีที่ 2 มหาวิทยาลัยเป็นผู้เก็บแบบสอบถาม ค่าใช้จ่ายในการประเมินผล เป็นเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) สำหรับการประเมินผล 4 ด้าน

**ทั้งนี้ หากต้องการประเมินผลเกินกว่า 4 ด้าน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้านละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

 

ผู้ประสานงาน :

 • นายสิทธิชัย บุญสนิท     นักวิชาการศึกษา            โทรศัพท์ 06 2390 6832 (update)
 • นายนฤทธิ์ แสงเปี่ยม     นักวิชาการคอมพิวเตอร์     โทรศัพท์ 09 4551 1740

 

เอกสารดาวน์โหลด :

 • หนังสือขอสำรวจความต้องการรับบริการและเสนอราคา
  • หนังสือ อว.0656.16/ว674 ลงวันที่ 25 กันยายน 2566     PDF 
  • หนังสือ อว.0656.16/ว62 ลงวันที่ 29 มกราคม 2567       PDF
  • หนังสือ อว.0656.16/ว134 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567   PDF
  • หนังสือ อว.0656.16/ว372 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2567    PDF
 • แบบตอบรับการประเมิน  Word | PDF 
 • หนังสือราชการตอบรับการประเมิน   Word
 • คำสั่ง มอบอำนาจผู้อำนวยการและคำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการ ผศ.กฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ
  • คำสั่งมอบอำนาจ ที่ 19/2565 ลงวันที่ 10 มกราคม 2565   PDF
 • บันทึกข้อตกลงการจ้าง (อบต./เทศบาล เก็บแบบสอบถาม) Word
 • บันทึกข้อตกลงการจ้าง (มหาวิทยาลัยเก็บแบบสอบถาม) Word
 • ขอบเขตการจ้างที่ปรึกษา Word
 • ใบเสนอราคา    Word | PDF 
 • แบบแสดงรายการลงทะเบียนในระบบ e-GP PDF

        ผลงานที่ผ่านมา

­

ผลการดำเนินงาน

 7,576 ครั้ง

Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
 • วันนี้ : 0 ครั้ง
 • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
 • ปีนี้ : 0 ครั้ง
 • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ