Email: arit@rmutsb.ac.th

ประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6 เรื่อง การพัฒนาแชทบอทสำหรับให้คำแนะนำการให้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6
เรื่อง การพัฒนาแชทบอทสำหรับให้คำแนะนำการให้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

       เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.15 น. นายนฤทธิ์ แสงเปี่ยม นายบุรินทร์ สุภีวี และนายสิทธิชัย บุญสนิท บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6 เรื่อง การพัฒนาแชทบอทสำหรับ ให้คำแนะนำการให้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งอยู่ภายในกรอบโครงการวิจัย ที่ขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยจากงบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 2) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล อาจารย์สุทิน เกษตรรัตนชัย รองผู้อำนวยการ และอาจารย์กรมวุฒิ นงนุช คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นที่ปรึกษาในการนำเสนองานวิจัยครั้งนี้ ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)

                                

                                

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

                                        ภาพ : บุรินทร์ ข้อมูล : บุรินทร์ เรียบเรียง : รัชตะ  จัดทำ : รัชตะ  บรรณาธิการ : ผศ. ภิญญาพัชญ์

เผยแพร่เมื่อ 22 ก.พ. 2565


512 ครั้ง