เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเมินผลการปฎิบัติงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 676 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (สัปดาห์ที่ 3) | 639 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพเคลื่อนไหว กิจกรรมเดินการกุศล “ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ 8” | 757 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
คณะผู้บริหารสวส. เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่องสุขภาพดีชีวีสดใส | 735 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการผู้นานักศึกษาเพื่อป้องกันโรคเอดส์ในสถานศึกษา | 764 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
ประชุมหารือแนวทางการจัดหัวข้อการบรรยาย/อบรม งาน 30th WUNCA | 714 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
สำนักงานตรวจสอบภายใน เข้าดำเนินการตรวจสอบการจัดซื้อ/จัดจ้างครุภัณฑ์ | 731 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
นิทรรศการวันพระราชทานนาม “ราชมงคล” | 772 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
พบปะสังสรรค์ สภากาแฟ สวส.นนทบุรี ครั้งที่ 2 | 674 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
มุมอาเซียนศึกษา | 1404 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
โครงการกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ | 681 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา | 826 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8 | 684 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
JOB EXPERENCE SHARING DAY | 646 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
โครงการปรับปรุงต่อเติมลิฟต์โดยสารและห้องน้ำอาคารวิทยบริการ (5 ชั้น) เขตเหนือ | 695 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
โครงการสอนเสริมเพื่อปรับเพิ่มความรู้ในรายวิชา แคลคูลัส 1 | 727 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการใช้งาน Crystal Report เบื้องต้น เพื่อการสร้างรายงานภายในองค์กร | 693 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
นิทรรศการแสดงผลงานการพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย งาน Software Expo Asia 2014 | 716 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมนักศึกษาใหม่ แนะนำการใช้ห้องสมุดและบริการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ | 726 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ | 723 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
สวส. เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ | 602 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
ผู้บริหาร สวส. ให้การต้อนรับประธานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน | 676 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
สวส.เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 729 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
ผอ. สวส. ร่วมบรรยายในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารของมหาวิทยาลัย : ระดับหัวหน้าสาขาวิชา | 610 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ | 765 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
อบรมผู้ดูเเลระบบการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ | 851 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
สวส. จัดอบรมการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบใหม่) | 725 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการฯ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 | 833 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
สวส. จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรและนักศึกษา | 735 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารสารสนเทศ มทรส. รุ่นที่ 3( MIS RMUTSB 3 rd) | 780 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
สวส.ดำเนินการถ่ายรูปติดบัตร | 791 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
สวส.เข้าร่วมโครงการเกษตรครัวเรือนเพื่อนสุวรรณภูมิ | 754 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
โครงการฝึกอบรมและสอบมาตรฐานสากลระดับพื้นฐาน การดูแลและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ | 762 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
สวส. เข้าร่วมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน | 696 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับ สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์(องค์การมหาชน) sipa จัดโครงการฝึกอบรมและสอบมาตรฐานสากลหลักสูตร IT Project Management | 820 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
อบรมการใช้ระบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 2 | 730 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
อบรมการใช้ระบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 3 | 681 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
การตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) สวส. | 697 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ | 701 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
การประชุมชี้แจงการใช้ระบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ | 716 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ตามมาตรฐานสากล | 834 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
ผอ. สวส. มอบรางวัลสุดยอดผู้ใช้งาน ปีการศึกษา 2556 (ศูนย์หันตรา) | 761 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
ผอ. สวส. มอบรางวัลสุดยอดผู้ใช้งาน ปีการศึกษา 2556 (ศูนย์วาสุกรี) | 989 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
ผอ. สวส. มอบรางวัลสุดยอดผู้ใช้งาน ปีการศึกษา 2556 (ศูนย์สุพรรณบุรี) | 808 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
กรรมการตัดสินผลงานนักเรียน ณ ร.ร.โพธินิมิตวิทยาคม | 1358 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
ผอ. สวส. มอบรางวัลสุดยอดผู้ใช้งาน ปีการศึกษา 2556 (ศูนย์นนทบุรี) | 765 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ