Email: arit@rmutsb.ac.th

Google Apps for Education (Global Go-live)
จดหมายข่าว สวส. ฉบับที่ 47 เดือนกรกฎาคม ประจำปีพ.ศ. 2558
 
 
Google Apps for Education (Global Go-live)
 
 
          เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2558 อาจารย์อาคม สงเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวให้ต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม โครงการ Google Apps for Education สาหรับมทร. สุวรรณภูมิ (Global Go-live) โดยรับเกียรติจากคุณณัฐพงศ์ เริ่มเจริญ ทีมงานจาก Google Partner มาเป็นวิทยากรบรรยาย ระหว่างวันที่ 13 -14 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 
ภาพ : อภิสิทธิ์ จัดทำ : จุรีพร
 
 


753 ครั้ง