Email: arit@rmutsb.ac.th

โครงการ Google App for Education (กลุ่ม Early Adopter)

จดหมายข่าว สวส. ฉบับที่ 43 เดือนกรกฎาคม ประจำปีพ.ศ. 2558

Google Apps for Education (กลุ่ม Early Adopter)

          เมื่อวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 อาจารย์ณัฐวัฒน์ หมุดเพ็ชร์ หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม โครงการ Google App for Education สาหรับมทร. สุวรรณภูมิ (กลุ่ม Early Adopter) โดยรับเกียรติจาก คุณณัฐพงศ์ เริ่มเจริญ ทีมงานจาก Google Partner มาเป็นวิทยากรบรรยาย ระหว่างวันที่ 8 -9 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

ภาพกิจกรร

 

 

 

ภาพ : อภิสิทธิ์/จุรีพร จัดทำ : จุรีพร

 716 ครั้ง