Email: arit@rmutsb.ac.th

ผู้บริหารหน่วยงาน

ผู้บริหารหน่วยงาน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ดร.ณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม
รองอธิการบดี

 

 
 

ดร.เอกชัย เนาวนิช
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี กรุดพันธ์
รองผู้อำนวยการ
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล
รองผู้อำนวยการ
 

อาจารย์สุทิน เกษตรรัตนชัย
รองผู้อำนวยการ
 


หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

 


นางสาวขวัญใจ พุ่มแย้ม
หัวหน้างานบริหารและพัฒนาระบบ

 


นางสาวจันทนา เจ๊ะโอ๊ะ
หัวหน้างานวิทยบริการ

 


นายทรงวุฒิ ใยกะมุข
หัวหน้างานเทคโนโลยีการศึกษา

 


นายจตุพร ระเวงจิตร์
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 


นายฐิตินันท์ ภู่พันธ์
หัวหน้าสำนักงานของศูนย์นนทบุรี

 


นายจิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร
หัวหน้าสำนักงานของ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

นายวิทยา ปานเพชร
หัวหน้าสำนักงานของศูนย์สุพรรณบุรี
 

 5010 ครั้ง