Email: arit@rmutsb.ac.th

ผู้บริหารหน่วยงาน

ผู้บริหารหน่วยงาน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

อาจารย์เอกวิศว์ สงเคราะห์
รองอธิการบดี

 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์ โพธิ์ย้อย
รองผู้อำนวยการ
 
อาจารย์วิชัย นระมาตย์
รองผู้อำนวยการ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา ชุนงาม
รองผู้อำนวยการ
 

นางสาวขวัญใจ พุ่มแย้ม
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

 


นางสาวขวัญใจ พุ่มแย้ม
หัวหน้างานบริหารและพัฒนาระบบ

 


นางสาวจันทนา เจ๊ะโอ๊ะ
หัวหน้างานวิทยบริการ

 


นายทรงวุฒิ ใยกะมุข
หัวหน้างานเทคโนโลยีการศึกษา

 


นายจตุพร ระเวงจิตร์
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 


นายฐิตินันท์ ภู่พันธ์
หัวหน้าสำนักงานของศูนย์นนทบุรี

 


นายจิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร
หัวหน้าสำนักงานของ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

นายวิทยา ปานเพชร
หัวหน้าสำนักงานของศูนย์สุพรรณบุรี
 

 

ผู้เขียน : -
เผยแพร่เมื่อ 30 เม.ย. 2562


7426 ครั้ง