Email: arit@rmutsb.ac.th

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการทำงานในยุคดิจิทัล หลักสูตร : สร้างสื่อการสอนแบบง่ายๆ ด้วย Canva

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการทำงานในยุคดิจิทัล หลักสูตร : สร้างสื่อการสอนแบบง่ายๆ ด้วย Canva

                                               เมื่อวันอังคาร ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นายทรงวุฒิ ใยกะมุข หัวหน้างานงานเทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์หันตรา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการทำงานในยุคดิจิทัล หลักสูตร สร้างสื่อการสอนแบบง่ายๆ ด้วย Canva โดยมี นางสาวจุรีพร อ่อนจันทร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ และ นายอภิสิทธิ์ ต้นพงษ์  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

 

ภาพ : สำนักวิทยฯ  ข้อมูล : สำนักวิทยฯ  เรียบเรียง : ผกาแก้ว จัดทำ : ผกาแก้ว  บรรณาธิการ : ผศ.ภิญญาพัชญ์

 

ผู้เขียน : วัชระ กำเนิดส
เผยแพร่เมื่อ 5 ต.ค. 2565


418 ครั้ง