Email: arit@rmutsb.ac.th

อบรม KM หัวข้อ การถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ด้วย OBS งานเทคโนโลยีการศึกษา

อบรม KM หัวข้อ การถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ด้วย OBS งานเทคโนโลยีการศึกษา

 

                                               

 

เมื่อวันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ บุคลากร งานเทคโนโลยีการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรม KM หัวข้อ การถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ด้วย OBS โดยมี นายทรงวุฒิ ใยกะมุข หัวหน้างานเทคโนโลยีการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรในการอบรม KM หัวข้อ การถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ด้วย OBS เพื่อให้ความรู้และนำไปใช้พัฒนาการปฏิบัติงาน ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet

 

 

ดาาน์โหลดจดหมายข่าว

 

 

ภาพ : สำนักวิทยบริการฯ  ข้อมูล : สำนักวิทยบริการฯ  เรียบเรียง : ผกาแก้ว จัดทำ : ผกาแก้ว  บรรณาธิการ : ผศ.ภิญญาพัชญ์

เผยแพร่เมื่อ 25 พ.ค. 2565


511 ครั้ง