Email: arit@rmutsb.ac.th

ประชุมคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายนักสารสนเทศ (Mini-MIS)

ประชุมคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายนักสารสนเทศ (Mini-MIS)

 

                                               

 

เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี กรุดพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล, อาจารย์สุทิน เกษตรรัตนชัย  รองผู้อำนวยการ หัวหน้างานและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายนักสารสนเทศ (Mini-MIS) โดยมี ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการจัดการประชุม เพื่อจัดการวางแผนขั้นตอนการดำเนินงาน ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

 

ภาพ : สำนักวิทยบริการฯ  ข้อมูล : สำนักวิทยบริการฯ  เรียบเรียง : ผกาแก้ว จัดทำ : ผกาแก้ว  บรรณาธิการ : ผศ.ภิญญาพัชญ์78 ครั้ง