Email: arit@rmutsb.ac.th

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6 เรื่อง การใช้โมเดล พยากรณ์งบประมาณเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพงาน

 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6
เรื่อง การใช้โมเดล พยากรณ์งบประมาณเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพงาน

        เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายฐิตินันท์ ภู่พันธ์ นายสิริพงษ์  เกียรติพิทักษ์สุข และนางสาวขวัญใจ พุ่มแย้ม บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ครั้งที่ 6 เรื่อง การใช้โมเดลพยากรณ์งบประมาณเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพงานสารสนเทศโดยใช้ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ซึ่งอยู่ภายในกรอบโครงการวิจัยที่ขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยจากงบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564(รอบที่ 2) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล อาจารย์สุทิน เกษตรรัตนชัย รองผู้อำนวยการ และอาจารย์กรมวุฒิ นงนุช คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นที่ปรึกษาในการนำเสนองานวิจัยครั้งนี้ ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

                    ภาพ : สิทธิชัย ข้อมูล : ผศ. ภิญญาพัชญ์  เรียบเรียง : รัชตะ  จัดทำ : รัชตะ  บรรณาธิการ : ผศ. ภิญญาพัชญ์370 ครั้ง