Email: arit@rmutsb.ac.th

อบรมเรื่องเทคนิคการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word

 

 

อบรมเรื่องเทคนิคการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word

            งานเทคโนโลยีการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง เมื่อวันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2564  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Word ได้  โดยมี นางสาวเบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง เทคนิคการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word  ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 4  อาคารวิทยบริการ ศูนย์สุพรรณบุรี

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : กรันต์  ข้อมูล : เบ็ญจวรรณ์  เรียบเรียง :เบ็ญจวรรณ์  จัดทำ : เบ็ญจวรรณ์  บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์

ผู้เขียน : -
เผยแพร่เมื่อ 11 มี.ค. 2564


909 ครั้ง