Email: arit@rmutsb.ac.th

ประชุมบุคลากรงานเทคโนโลยีการศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet)

 

 

ประชุมบุคลากรงานเทคโนโลยีการศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet)  

                     เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 อาจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายทรงวุฒิ ใยกะมุข หัวหน้างานเทคโนโลยีการศึกษา และบุคลากรงานเทคโนโลยีการศึกษา 4 ศูนย์พื้นที่ เรื่องหัวข้อการจัดอบรมและจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet)

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : สำนักวิทยบริการฯ  ข้อมูล : สำนักวิทยบริการฯ  เรียบเรียง : สำนักวิทยบริการฯ  จัดทำ : นัฐพล  บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์

ผู้เขียน : -
เผยแพร่เมื่อ 27 ม.ค. 2564


959 ครั้ง